Thursday, June 28, 2012

Level B II


Vos kelios die­nos pra­bėgo nuo pir­mojo Level B Šiuo­lai­ki­nio meno centro rūsyje, kuriame shi­tco­ras mai­šėsi su ele­gan­tiška elekt­ro­nika, o šalia gilia­min­tiš­kos absurdo ope­r­e­tės buvo galima žvelgti kont­ro­ver­si­jai, aplais­ty­tai pienu, į akis. Šian­dien sku­bame kviesti visus į jau ant­rąjį ren­ginį, kuris šį kartą sieks ne šoki­ruoti, o kon­cen­truo­tis. Level B2 — audio­vi­zu­a­li­kai, elekt­ro­ni­kai ir klau­sy­mui skir­tas ren­gi­nys, kuriame lie­pos 5 dieną (ket­vir­ta­dienį) klau­sy­si­mės koky­biš­kos nau­jos kar­tos gyvos elekt­ro­ni­nės muzi­kos iš per­spek­ty­vių Vilniaus kūrėjų Lava Larva, 96wrdl bei švei­caro Buvette, kurią papil­dys Laimono Zako (Glitchr) video žymė­jimo insta­lia­cija (mapping), Thomas Koenig ir Fou VJavimas bei pop-​up šilko­gra­fi­jos paroda, kurią pri­sta­tys Kūrybiškumo Kiosko menininkai.

PROGRAMOJE

BUVETTE (Šveicarija)
http://youtu.be/kL0NoeW4yQc
http://buvette.tumblr.com/
naujausias albumas: http://buvette.bandcamp.com/album/palapa-lupita
Švei­ca­ras Buvette tan­kiose garsų džiung­lėse verda savo muziką, į bendrą katilą mes­da­mas indie D.I.Y kartu su orgaz­miš­ko­mis elekt­ro­ni­nės muzi­kos for­mo­mis. Jo muzika — tai epas, išlais­vi­nan­tis kūną, protą ir sielą. Kiekviena daina lyg jautri lop­šinė, per­pinta konst­ruk­ty­viu himnu, vedan­čiu į transo būseną. Paskutinį kartą neto­liese jį pama­tyti buvo galima pra­eitų metų Zemlikos fes­ti­va­lyje Latvijoje, o pir­mą­jam vizi­tui Lietuvoje prie Buvette pri­si­jun­gia VJ Thomas Koenig.


LAVA LARVA (Vilnius)
http://soundcloud.com/lava-larva
Gedimino iš Flesh Flash solo projektas. Euforiniai dūžiai vs. desperatiški erotiniai kliedesiai. Lo-fi ritmika, masyvūs synth’ai, no-wave gitaros ir dekonstruoti balsai.


 
LAIMONAS ZAKAS & 96WRLD (Vilnius)
http://zakas.tumblr.com/
http://soundcloud.com/misa-skalskis
Laimonas Zakas — Facebook’e pagar­sė­ju­sio Glitchr reiš­ki­nio auto­rius, ver­ti­na­mas visame pasau­lyje dėl savo netra­di­ci­nio uni­kodo nau­do­jimo lau­žiant įvai­rius inter­ne­ti­nius pus­la­pius ir suku­riant juose “gli­tchus”, mini sis­te­mos klai­das, į kurias žvelgti galima tiek kaip į meno kūri­nius, tiek ir kaip į inter­ne­tinį van­da­lizmą. Level B Zakas užsi­ims video žymė­jimu (map­pingu) — Amon Tobin išpo­pu­lia­rinta video insta­lia­cijų rūšimi, kurių metu vaiz­das pro­jek­tuo­ja­mas ant nely­gaus pavir­šiaus, taip suku­riant 3D patirtį. Vizualika kola­bo­ruo­jasi su išskir­ti­niais Mišos Skalskio aka 96WRLD rit­mais, kurie po dau­gybe sluoks­nių jun­gia hip­hopo, idm, psy­che­de­lic, 8bit ir dau­gy­bės kitų gar­si­nių malo­numų elementus.


DJ OUTSIDER (Vilnius)
VJ FOU
http://www.facebook.com/pages/Vj-Fou-Gu ... 3101234484

Muzika: electronica / idm / triphop / pop
Išankstiniai biilietai: 15 LT, užsisakant el. paštu meno.duobe@gmail.com (subject laukelyje įrašykite “Level B 07-05”),
Renginio dieną: 20 LT (15 Lt parodžius studento pažymėjimą).

Facebook event: http://www.facebook.com/events/440551489308603/

------------------
Partneriai:
Pro Helvetia
http://www.prohelvetia.ch
ŠMC
http://cac.lt/


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.