Monday, June 18, 2012

Level B


Level B — tai Meno duo­bės ir Aghartos vasa­ros ren­gi­nių serija Šiuo­lai­ki­nio Meno Centro rūsyje. Birželio 22, lie­pos 5 bei rug­pjū­čio 14 die­no­mis pri­sta­ty­sime tris re(n)ginius pagal base­ment, b-​movie, under­ground art kon­cep­ciją, kuriuose lie­sis audio-​vizualinė psi­cho­de­lika, per­for­manso menas ir kitos keistenybės.
Birželio 22 dieną, 21 val. paro­dos Lietuvos Dailė ati­da­rymo proga kvie­čiame visus apsi­lan­kyti pir­mame ciklo renginyje!

PROGRAMARose Staff (Australija) — audio­vi­zu­a­li­nis performansas
Australų meni­ninkė, rezi­duo­janti “Polymer Culture Factory” erd­vėse Taline, žinoma VJ Radiance pse­udo­nimu, Level B ren­gi­nyje pri­sta­tys savo video insta­lia­ciją ir per­for­mansą “Memento Mori”. Jos kūri­nyje bus ana­li­zuo­ja­mos gali­my­bės video medija api­brėžti ir inkor­po­ruoti archi­tek­tū­ros objektų pavir­šius, kurie tampa ir mediumu, ant kurio meni­ninkė kūrinį projektuoja.
Kūrėjos darbe nau­do­ja­mos video sek­ven­ci­jos sudės­ty­tos iš foto­mon­tažo – koliažo prin­ci­pais sukur­tos stop­ka­dro ani­ma­ci­jos. “Memento Mori” – tai ban­dy­mas sumai­šyti ir suteikti nau­jus kon­teks­tus mirtį vaiz­duo­jan­čiai reli­gi­nei ir kul­tū­ri­nei ikonografijai.Harry Hummer (Olandija / Estija) - digital freestyle
tai vienas daugelio kvailų olando Renzo van Steenbergen projektų. Šiuo metu jis gyvena Estijoje ir dirba freelance kompozitoriumi bei kuria muziką teatrams.
Renzo yra menininkų kolektyvo Feedbacksociety narys nuo 2001 metų, Seveninchrecordings bei Seveninchprojects programuotojas ir iniciatorius, o taip pat dalyvauja elektroninės muzikos projektų Noizbleed, Johnny Locash ir Sonozon sudėtyje.

.
Zaizras x Kudirka “Mėsmalė” (Vilnius) - triukš­mo­vi­zu­alus performansas
Kas yra „Mėsmalė?
Ž: tai – audio­vi­zu­a­li­nis, polifoninis..
D: poli­mė­si­nis, poli­siau­bi­nis, poli­sek­si­nis, polikiaulinis..
Ž: poli­mon­ta­ži­nis, poliatsitiktinis..
D: polikrau­ji­nis..
Ž: poli­deš­ri­nis – nepa­bi­jo­kim ir šito žodžio.
(…)Arma ir 4 mer­gai­tės “Nelaboji mad­muo­zel” (Jonava) — absurdo operetė
Nuobodybė, stag­na­cija, kvailo pyk­čio pro­trū­kiai, kova su nema­to­muoju, bal­toji bepro­tystė, iškreip­tas vaiz­das, per­sk­ros­tas gar­sas, suby­rėję tar­pai, apniu­kusi sąmonė.
Šie ir kiti rak­ta­žo­džiai kalba apie nieką, apie bepra­s­mybę, kuri nėra verta jūsų dėme­sio, kuri lieka už dėme­sio, tačiau įkyriai nori egzistuoti.
Arma yra šiuo­lai­ki­nio meno ren­gi­nių kura­to­rius ir kūrė­jas, akty­vus nuo 1998 m. kaip zinų lei­dė­jas, avan­gar­di­nės muzi­kos puo­se­lė­to­jas, lei­blų Perineum (rip) ir Agharta įkūrė­jas, klubo Homo Ludens (Jonava) pro­jektų vado­vas, įvai­rių eks­per­i­men­ti­nės muzi­kos pro­jektų daly­vis, out­si­der meno mėgėjas.Pichismo (Kaunas) — per­for­man­sas dirb­tine kalba
PICHISMO – vie­nas seniau­sių Lietuvos pog­rin­di­nių pro­jektų, žymus tuo, jog įvedė dirb­ti­nas kal­bas (con­langs) į pasau­linę ekst­re­ma­lios muzi­kos sceną. Projektas gimė 1993 metais Ukrainos pie­tuose, mažame Ciurupinsko mies­te­lyje. Pirmasis stu­di­ji­nis albu­mas, įrašy­tas Chersone 1993 metų spalį, davė pra­džią nau­jam muzi­kos sti­liui — espe­ran­to­core. Nuo to laiko šioje ložėje sugrojo dešim­tys žymių muzi­kantų iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos kūry­boje nau­do­dami skir­tin­gas dirb­ti­nes kal­bas, tarp kurių — vola­puk, klin­gon, toki pona ir kt. PICHISMO dis­ko­gra­fi­joje 50 lei­di­nių nuo punk iki harsh noise. Šiuo metu tai vieno žmogaus, nepa­kei­čiamo lyde­rio, Glebo Maltsevo projektas.
Shaltmira (Vilnius) — performansas
Shaltmira – underground’o gra­fikė, body-art’o pro­pa­guo­toja, komiksų kūrėja, zinų „Excessive Voyeurism“ ir „Red, Sore & Itchy“ lei­dėja, nese­niai pra­dė­jusi kurti per­for­man­sus, bet jau spė­jusi juos pri­sta­tyti ne tik Lietuvoje, bet ir Olandijoje, ŠMC paro­dys savo nau­jau­sią darbą „PASKUTINIS VYRO ŽODIS“.
Ingra Miler (Vilnius) — audio­vi­zu­a­li­nis performansas
Ingra Miler yra jau­no­sios kar­tos kūrėja, kuria audio­vi­zu­a­li­nius per­for­man­sus ir insta­lia­ci­jas, ren­gia socia­li­nes akci­jas bei lipdo kera­mi­nius objektus. Level B ren­gi­nyje ji pri­sta­tys savo audio­vi­zu­a­linį per­for­manso pro­jektą PER↵.FORM.
PER↵.FORM kalba apie įvaiz­džius, for­mas ir fetišizavimą. “Mes einame per formą. Mes kei­čiame atmosferą.” Specialiai ren­gi­niui sukom­pi­liuo­tos muzi­ki­nės kom­po­zi­ci­jos ir gyvai trans­liuo­jami vaiz­dai atšal­dys susi­rin­ku­sius savo sar­ka­zmo ir iro­ni­jos doze.

 DJ Outsider

Išankstiniai bilie­tai tik 10 Lt, įsigyti galima iki ket­vir­ta­die­nio rašant meno.​duobe@​gmail.​com. Renginio dieną bilie­tai 15 Lt.
Lauksime visų atvyks­tant ir nepa­mirš­kite užsi­re­gist­ruoti išanks­tinį bilietą!
Renginys Facebook tinkle čia.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.