Saturday, January 19, 2013

CENTRAS festival / call for artistsTarptautinis medijų meno ir muzikos festivalis „Centras“
Kvietimas menininkams
Skubame pranešti, kad 2013 metų tarptautinis medijų meno ir muzikos festivalis „Centras“ vyks balandžio 8–14 dienomis Kauno miesto centre esančiose atvirose ir uždarose erdvėse. Tradiciškai festivalio programą sudarys trys renginių kategorijos: teoriniai pranešimai, kūrybinės dirbtuvės ir gyvi audiovizualiniai pasirodymai.
Šiemet festivalio tema – tarmės (dialektas) ir jų reikšmė bei vieta šiuolaikinėje audiovizualinėje kultūroje. Tarmės – tai kalbos rūšis paplitusi tam tikroje geografinėje teritorijoje. Šiuolaikiniame, greit kintančiam pasaulyje tarmės išlieka ne tik svarbia lingvistine, bet ir etninės kultūros, tautosakos paveldo dalimi, kuriai atradus nišą internete bei kitose moderniosios kultūros srityse, atsirado daugiau raiškos galimybių. Nykstant gyvųjų tarmių tradicijai kviečiame menininkus interpretuoti šią temą įvairiomis audiovizualinėmis formomis: VJ pasirodymais, video mapping‘ais, meniniais performansais, gyvais muzikiniais ir tarpdisciplininiais pasirodymais, instaliacijomis, pašnekesiais, kūrybinėmis dirbtuvėmis ir t.t. Laukiame Jūsų pasiūlymų ir raginame pasidalinti šiuo kvietimu su draugais, kolegomis bei tais, kam galėtų būti aktualu. Menininkai, norintys dalyvauti festivalyje, pasiūlymus gali teikti el. paštu: info@cntrs.lt
Savo laiške trumpai prisistatykite, aprašykite savo projektą ar idėją, nurodykite tam reikalingus resursus ir festivalio organizacinė komanda su jumis susisieks. Taip pat laukiame ir kitų, nuo temos labiau nutolusių, bet ne mažiau aktualių meninių pasiūlymų. Pasiūlymus siųskite iki 2013 02 15

International media arts and music festival „Centras“
Call for artists
We are delighted to announce that the 2013 International Media Arts and Music Festival „Centras“ will be held on 8–14th April, in open and enclosed spaces of Kaunas city. Traditionally, the festival's programme is based on three main categories of events: theoretical reports, workshops and live audiovisual performances.
This year theme of the festival is dialect, it’s significance and role in contemporary audiovisual culture. Dialect is a kind of language that is common in a particular group of language’s speakers (geographic area). In a modern, fast-changing world dialect remains an important part not only for linguistics, but also for ethnic culture, folklore heritage, which has already discovered a niche in the internet and modern culture which provides more possibilities of expression. A decline in dialect’s living tradition invites artists to interpret this theme in various audio-visual forms: VJ performances, video mappings, artistic performances, live music and multi-disciplinary performances, installations, talks, creative workshops, etc. We’re looking forward to your suggestions and encouraging you to share this invitation with your friends, colleagues and those who might be interested. Artists, who wish to participate in the festival, may submit their proposals by email address: info@cntrs.lt
By your proposal: briefly introduce yourself, describe your project or idea, please indentify the necessary resources and our organizational team will contact you. Also we are waiting more distant from the subject, but no less relevant artistic proposals. This call is open until 2013 02 15.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.